Πληροφορίες για Ιδιώτες

Εάν είσαι ιδιώτης και θέλεις να συμμετέχεις στο Booze Market

Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών ισχύουν οι εξής δύο περιπτώσεις:

  1. Φυσικά Πρόσωπα που δεν είναι Υπόχρεοι Απεικόνισης Συναλλαγών
Τα πρόσωπα αυτά δεν υποχρεούνται σε έναρξη επιτηδεύματος στην Εφορία και συνεπώς σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων.
Είναι τα φυσικά πρόσωπα που:
α) Aσκούν ευκαιριακά μια παρεπόμενη δραστηριότητα πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών. Η ευκαιριακή απασχόληση υπόκειται στο έλεγχο της ΔΟΥ και αποδεικνύεται με βάση πραγματικά περιστατικά όπως η συνέχεια ή μη της δραστηριότητας, η ύπαρξη έδρας, ιδιαίτερου εξοπλισμού, μηχανικών μέσων και
β) O αντισυμβαλλόμενος (αυτός προς τον οποίο γίνεται η πώληση ή η παροχή της υπηρεσίας) να είναι υπόχρεος στην έκδοση στοιχείου, δηλαδή επιτηδευματίας ο οποίος θα εκδίδει απόδειξη δαπάνης και όχι ιδιώτης (εάν είναι ιδιώτης ο αντισυμβαλλόμενος τότε το φυσικό πρόσωπο ακόμα και αν κάνει την πώληση ή την παροχή ευκαιριακά δεν απαλλάσσεται από αυτή την υποχρέωση).
Οι δύο αυτές προϋποθέσεις θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά.

  1. Φυσικά πρόσωπα που είναι Υπόχρεοι Απεικόνισης Συναλλαγών αλλά απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων και την έκδοση αποδείξεων λιανικής
Είναι τα πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες και πουλάνε αγαθά σε επιτηδευματίες και ιδιώτες.
Αυτοί έχουν την υποχρέωση έναρξης επιτηδεύματος στην Εφορία αλλά απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων και την έκδοση απόδειξης λιανικής εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου δεν υπερέβησαν τα 5.000 ευρώ από τη πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, αθροιστικά ή διαζευκτικά.
Η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει όταν:

-  Το 60% των ακαθάριστων εσόδων (δηλαδή το 60% των 5.000 ευρώ) του φυσικού προσώπου προέρχεται από πωλήσεις προς επιτηδευματίες,
-      Παρέχει υπηρεσίες έχοντας κάποια επαγγελματική εγκατάσταση,
-      Επιλέγει την ένταξη του στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ 
Συνοψίζοντας
Αν μιλάμε για περιπτώσεις φυσικών πρόσωπων που πουλούν π.χ. χειροτεχνίες θα πρέπει να λάβεις υπόψη σου τα εξής:
  Α) Αν πουλούν περιστασιακά σε άλλους εμπόρους τότε δεν χρειάζεται να κάνουν έναρξη αλλά πρέπει να μην υπάρχει κάποια επαγγελματική εγκατάσταση, εξοπλισμός κλπ. Πάντως σε κάθε περίπτωση το θέμα εναπόκειται στην κρίση των ελεγκτών της εφορίας.
  Β) Αν το κάνουν περιστασιακά όπως αναφέρεται στην περίπτωση (1) αλλά πουλούν σε ιδιώτες και όχι σε επιτηδευματίες τότε θα πρέπει να κάνουν έναρξη επαγγέλματος και εκεί εξετάζεις αν πληρούν τις προϋποθέσεις των 5.000 όπως αναλύω στην περίπτωση (2).
  Γ) Αν εμπίπτουν στην περίπτωση (2) τότε ναι μεν πρέπει να κάνουν έναρξη στην εφορία αλλά δεν χρειάζεται να τηρούν βιβλία και να εκδίδουν αποδείξεις λιανικής. Όμως και αυτή η απαλλαγή των 5.000 δεν ισχύει (δηλαδή θα πρέπει να τηρούν βιβλία και να εκδίδουν αποδείξεις λιανικής) εφόσον:
 α) το 60% των 5.000 ευρώ ακαθάριστα έσοδα προέρχεται από πωλήσεις σε επιτηδευματίες (εμπόρους) ή
 β) παρέχουν υπηρεσίες (προσοχή όχι εμπορεύματα) από συγκεκριμένη επαγγελματική εγκατάσταση.

Συμπέρασμα: 
Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να γίνει έναρξη επαγγέλματος στην εφορία και αν το εισόδημά σου δεν ξεπερνά το ποσό των € 5.000, τότε μόνο δεν υποχρεούσαι στην τήρηση βιβλίων και στην έκδοση αποδείξεων λιανικής. Βέβαια, υποχρεούσαι να πληρώνεις ταμείο (ΟΑΕΕ), εκτός εάν είσαι με ΙΚΑ οπότε και μπορείς να πάρεις απαλλαγή από το ΟΑΕΕ. Οπωσδήποτε σου προτείνουμε να μιλήσεις με το λογιστή ή/ και φοροτεχνικό σου.